ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM po stopách Kudrny

Omlouváme se za trochu byrokracie, ale EU nás k tomu nutí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce dle nařízení GDPR

Název akce: Za posledním puchýřem po stopách Kudrny
termín konání: 19. – 21. listopadu 2021

Totožnost správce (pořadatele akce) a jeho kontaktní údaje

Text souhlasu:

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů“ (dále jen „Nařízení“):

1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel akce moje data:

      a) jméno, příjmení,
      b) e-mail,
      c) členské číslo KČT,
      d) fotografie a videa z průběhu akce,
      e) případně město bydliště a stát (nepovinný údaj)

   za účelem:
      a) evidence účastníka akce,
      b) zaslání informace o dalších ročnících této akce,
      c) marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)

2. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po skončení akce) *).

3. Souhlasím, aby pořadatel akce předal Osobní údaje nadřízeným složkám Klubu českých turistů, které je budou užívat za stejným účelem jako pořadatel akce, pokud to bude vyžadováno.

4. Jsem srozuměn(a) se svým právem:
    - mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
    - požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
    - na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, *)
    - na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
    - na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
    - odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
    - podat proti pořadateli stížnost podle čl. 77 Nařízení.

5. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s ním.

6. Tento vyžadovaný souhlas vyplývá ze „Směrnice KČT ORG 8/2018 – Implementace GDPR v KČT“ – schválené ÚV KČT. Směrnice je uložena v Datovém skladu KČT ve složce „Směrnice a metodické listy“.

Poznámky

*) Vzhledem k tomu, že některé osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail a členské číslo) jsou kombinovány s ekonomickými údaji o účastnických poplatcích, nemůžeme je po skončení akce vymazat, ale musíme je evidovat podle zákona o účetních záznamech min. 5 let i bez souhlasu účastníka – účel evidence je dán zákonem o účetnictví.